Katecheza (2)

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

Ks. Tadeusz Knut

Ziemia Święta - ślad obecności Boga.

I Widzieć:

1/ W luźnej dyskusji próbujemy zinterpretować słowo ślad.
- odciśnięty na ziemi zarys np. buta, stopy ,opony. Ślad na śniegu, na piasku.
Sięgamy do swego doświadczenia jak będąc w lesie, patrząc na ślady zwierząt uczyliśmy się rozpoznawać ich obecność.
- pozostawiony przez kogoś znak jako dowód obecności, np. bez uprzedzenia odwiedzamy kogoś i zastajemy drzwi zamknięte oraz by dać znak o sobie ,że byliśmy pozostawiamy kartkę z informacją.
- inny ślad, np. ślady przebytej choroby, ukąszeń, ślady osadnictwa, ślady dawnej świetności (pokazujemy ruiny miasta)
- trafić na ślad zaginionej rzeczy
2/ Ślad jest więc obecnością kogoś. Pokazujemy album ze zdjęciami z Ziemi Świętej.
Ta ziemia jest śladem obecności Boga. Tu był Chrystus.
3/ Charakterystyka Ziemi Świętej.
Ziemia Ojczysta Jezusa Chrystusa leży pomiędzy dwoma kontynentami: Azją i Afryką. Inne nazwy to Ziemia Obiecana (Hbr ll,9), Ziemia Święta (Zch 2,12), Ziemia Izraela (Mt 2,21), Palestyna. E. Renan ukazując rolę tej ziemi w historii zbawienia określa ją jako Piątą Ewangelię.
Terytorium Palestyny rozciąga się od Góry Hermon na północy po Morze Martwe na południu. Na Wschodzie wyznacza ją rzeka Jordan a na Zachodzie Morze Śródziemne. Terytorium Palestyny ma 470 km długości, 120 km szerokości i około 25 tys. km kw. powierzchni. Kształtem przypomina krótki sztylet. Jest krajem mniejszym od Sycylii, w przybliżeniu 1/10 Polski. W granicach obecnego państwa izraelskiego zamieszkuje 5.090.000 ludzi , z czego:
82,0 °/o to Żydzi, 13,8 % to muzułmanie, 2,5% to chrześcijanie, l,7% to Druzowie i inni.
Trzy religie najbardziej reprezentowane w Palestynie: judaizm, islam, chrześcijaństwo:
- dla żydów dniem świętym jest sobota - szabat (ukończenie dzieła stworzenia przez Boga i Jego odpoczynek)
- dla muzułmanów - piątek (wstąpienie Mahometa do nieba)
- dla chrześcijan - niedziela (Zmartwychwstanie Chrystusa)
Po tej ziemi chodził Wcielony Syn Boży - Jezus Chrystus, tam dokonało się zbawienie świata.
Śladami obecności Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej są pobudowane bazyliki:
- Bazylika Zwiastowania w Nazarecie. Znajduje się tam kamienna gwiazda pod ołtarzem w Grocie Zwiastowania z wyrytymi słowami: "Hic Verbum Caro factum est"- Tutaj Słowo Ciałem się stało !
- Stara Bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem. Schodząc do Groty Narodzenia spotykamy złocistą gwiazdę na miejscu przyjścia na świat Zbawiciela z napisem w otoku :"Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est!"- Tutaj z Maryi Dziewicy narodziła się Jezus Chrystus.

Idąc uliczkami Jerozolimy spotykamy pielgrzymów odprawiających Drogę Krzyżową.
-Bazylika Bożego Grobu w Jerozolimie mówi nam, o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

II Osądzić:

Pismo Święte:
Teksty związane z miejscami upamiętniającymi pobyt Chrystusa:
Nazaret- Zwiastowanie Pańskie (Łk 1,26-38)
Betlejem-Narodzenie Jezusa Chrystusa ( Łk 2,1-14)
Jerozolima-męka ,śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa ( Łk 19,28-44)
- Getsemani, modlitwa, zdrada, pojmanie Chrystusa (Mk 14,26-50)
- Litostrotos, Chrystus skazany na śmierć ( J 18,28-40)
- Męka Pana Jezusa (Mk 15,6-37)
- Kalwaria, .tajemnica krzyża (J 19,16-18.25-28.30)
- Grób Boży i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ( J 20,1-9)
-Wieczemik- Tajemnica Eucharystii (Mk 14,12-16.22-26)

Z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II:

"Jubileusz będzie obchodzony jednocześnie w Rzymie oraz we wszystkich Kościołach partykularnych na całym świecie, a zarazem skupiony będzie - by tak rzec - wokół dwóch ośrodków: Miasta, które Opatrzność zechciała uczynić stolicą Następcy Piotra, oraz Ziemi Świętej, w której Syn Boży narodził się jako człowiek, przyjmując ciało z Dziewicy imieniem Maryja (por. Łk 1,27). Taka sama będzie zatem waga i doniosłość celebracji Jubileuszu w Rzymie oraz w Ziemi ,którą słusznie nazywamy" świętą", gdyż w niej narodził się i umarł Jezus. Na tej Ziemi powstała pierwsza chrześcijańska wspólnota, na niej też Bóg objawiał się ludzkości. Jest to Ziemia obiecana, trwale związana z dziejami narodu żydowskiego i otoczona czcią także wyznawców islamu. Oby Jubileusz przyczynił się do postępu we wzajemnym dialogu, abyśmy pewnego dnia mogli wszyscy-żydzi, chrześcijanie i muzułmanie - przekazać sobie w Jerozolimie pozdrowienie pokoju" (Incarnationis mysterium 2).

"Dlatego właśnie w perspektywie dwutysięcznej rocznicy Wcielenia gorąco pragnę udać się osobiście i modlić się w najważniejszych miejscach, które w Starym i Nowym Testamencie były świadkami Bożych interwencji aż po największą z nich, czyli po tajemnicę Wcielenia i paschy Chrystusa. Miejsca te trwale zapisały się w mojej pamięci, gdy 1965 r. dane mi było nawiedzić Ziemię Świętą. Było to niezapomniane przeżycie. Do dzisiaj wracam chętnie do pełnych wzruszenia stronic ,jakie wówczas zapisałem: "Do tych miejsc trafiam, które wypełniłeś sobą raz na zawsze (...) Ach, miejsce! Ileż razy, ilekrotnie się przeobrażałoś, nim z Jego miejsca stałoś się moim! Kiedy On cię wypełnił po raz pierwszy ,nie byłoś jeszcze żadnym miejscem zewnętrznym, byłoś tylko łonem Jego Matki. Jakże pragnąłbym wiedzieć, że kamienie, po których stąpam w Nazarecie, to te same, których dotknęła Jej stopa, gdy była jedynym miejscem Twoim na ziemi. Spotkanie z Tobą przez kamień, którego dotknęła stopa Twojej Matki! Ach, miejsce ziemi ,miejsce ziemi świętej - jakimże miejscem jesteś we mnie! Dlatego właśnie nie mogę po tobie stąpać, muszę klęknąć. Przez to dzisiaj potwierdzam, że byłoś miejscem spotkania. Przyklękam- przez to wyciskam na tobie pieczęć. Zostaniesz tutaj z moją pieczęcią - zostaniesz, zostaniesz - a ja zabiorę ciebie i przeobrażę w sobie na miejsce nowego świadectwa. Odchodzę jako świadek, który świadczy poprzez tysiąclecia"

(K. Wojtyła, Poezje. Poems, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. l69).

Gdy ponad trzydzieści lat temu pisałem te słowa, nie mogłem sobie wyobrażać, że świadectwo, któremu wówczas przyrzekłem być wierny ,będę dzisiaj składał jako Następca Piotra, postawiony jako sługa całego Kościoła. To świadectwo włącza mnie w długi szereg ludzi, którzy w ciągu tych dwóch tysięcy lat poszukiwali "śladów" Boga na tamtej ziemi, słusznie nazywanej "świętą, wypatrując ich niejako na kamieniach, na górach i wodach, które tworzyły scenerię ziemskiego życia Syna Bożego " (List Ojca Świętego Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia 4).

III Działać:

1/ Pozostawić dzięki pomocy Bożej ślad swojej obecności we wspólnocie parafialnej:
- aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej. Przygotować oprawę liturgiczną wraz z komentarzem do czytań.
- odprawiać częściej Drogę Krzyżową z rozważaniami, nie tylko w Wielkim Poście, aby ślad Jezusa pozostał w nas.
- praktykować odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 jeśli jest to możliwe.
- zapoznać się z historią kościoła parafialnego, w którym obecny jest Żywy Chrystus. Angażować się w przygotowanie dekoracji żłóbka, Bożego grobu, Bożego Ciała nawiązując do scenerii miejsc świętych.
- troszczyć się o porządek wokół kościoła parafialnego oraz cmentarza (ziemia święta)

2/ Pozostawić obecność Boga w swoim sercu:
- pielęgnować systematyczną spowiedź, aby ślad Chrystusa był zawsze w naszym sercu
-przypominać sobie rocznicę chrztu. Pierwszej Komunii, bierzmowania oraz inne oraz odnawiać w sobie ślady obecności Boga .Pomnażać Jego łaskę.
-Dziękować za swoje życie, które jest darem Boga .Chętnie podejmować przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, ponieważ "łono matki jest ziemią świętą".

W opracowaniu oprócz wspomnianych tekstów papieskich oraz własnego doświadczenia z pobytu w Ziemi Świętej zostały także wykorzystane następujące materiały:

1/ Piotr Skucha, Ziemia Ojczysta Jezusa, Warszawa 1985
2/ Ks. Zdzisław J. Peszkowski, Zaduma nad Ziemią Chrystusa i Jego Matki, Warszawa 1987
3/ Ks. Edward Zawiszewski, Instytucje biblijne, Pelplin 1995
4/ Ks. Stanisław Jankowski, Przewodnik po Ziemi Świętej, Rzym 1983

Wstecz

Dalej

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail: rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl